HOME
เว็บบอร์ด
ทำเนียบรุ่น
แก้ไขข้อมูล +4
โทร & อีเมล์
เว็บน่าสนใจ

ข้อความเว็บบอร์ด

 ข้อความที่ 826  ประเภท: แจ้งข่าว    ลบทั้งหมด       

เรื่อง
  สาสน์รุ่น ๓/๔๖

ขออภัยตามข่าวปรับไม่ทันมันออกบ่อยเหลือเกิน เพื่อน ๆ ก็เจริญก้าวหน้าจนคนทำสาสน์รุ่นปรับไม่ทันสักวันเดียว กรุณาทราบด้วย
สงสารเพื่อนที่เข้า internet ไม่ได้

ผู้ส่ง  จอย    email     url     ip  203.144.135.18   ส่งเมื่อ 18 ส.ค.46 เวลา 17:18
 
 ความคิดเห็นที่  1

สาสน์รุ่น ตท. ๒๖
ฉบับ ๓/๔๖ (ส.ค.๔๖)
เพื่อน ตท.๒๖ ที่รักทุกท่าน

ฉบับนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลาย ๆ คนที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งข้อมูลเพื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก็ขอให้ต่อเนื่องหน่อยก็แล้วกันจะได้ส่งถึงมือเพื่อน ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา สำหรับเพื่อนที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุล ,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มือถือ หากฉบับนี้ยังไม่ถูกก็แจ้งให้ทราบด้วย

ได้ผลมากพอสมควรสำหรับ website รุ่น ๒๖ มีบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้าไปดูข้อมูลฉบับนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอีกครั้งเข้าดูได้ที่ www.precadet26.org ซึ่งได้รับความกรุณาจากเพื่อน ถัด (ทศเทพ บุญสิลา) ก็มีข่าวสารหลากหลาย ถ้าใครมีความสามารถก็เชิญเข้าไปดูและส่งข้อมูลเพิ่มเติมทาง website ก็ได้

ข่าวจากประธานรุ่น ๒๖ พ.ท. กานต์นาท นิกรยานนท์ ได้เชิญกรรมการรุ่นประชุมหารือเรื่องการจัดงานรุ่นเมื่อ ๒๖ มิ.ย.๔๖ ที่สโมสร ทบ. มีรายละเอียดดังนี้( ส่งเข้าwebsite แล้ว )
. จะจัดโบว์ลิ่งเพื่อหาเงินเข้ารุ่นในวันที่ ๑๓ ก.ย.ที่ บรันซวิคโบล์ว ชั้น ๕ Central ปิ่นเกล้า เวลา ๐๙๐๐ ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท ทีมละ ๓ คน
. งานรุ่นในปีนี้ซึ่ง ทบ.จะเป็นเจ้าภาพจะจัดประมาณเดือน ต.ค.๔๖ สถานที่ยังไม่ได้กำหนด แต่คาดว่าคงเป็นโรงแรม และสถานที่ กรุงเทพ ฯ
. สถานภาพเงินรุ่นในปัจจุบันมีสถานภาพการเงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
. ทางรุ่นจะจัดทำบัญชีรุ่นแยกเป็น ๒ บัญชี โดยแบ่งเป็นบัญชีกองทุน ๑ บัญชีไม่มีการถอนโดยมีเงินไว้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และบัญชีที่ ๒ จะเป็นบัญชีไว้สำหรับจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการถอนได้ ( เป็นแผนการดำเนินงานที่ตั้งใจไว้ น่าจะให้เป็นประธานรุ่นต่อ )
. จะจัดให้มีการเลือกประธานรุ่นคนใหม่ ซึ่งคนเดิม(พ.ท.กานต์นาท)ได้ดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา ๒ ปีแล้ว ในขั้นต้นให้มีการเสนอชื่อประธานคนใหม่ผ่านทาง website (ทันสมัยซะด้วย) ก็เรียนเชิญสมาชิกรุ่นเสนอรายชื่อและโหวตได้
. จบการประชุม เมาตามระเบียบ

ฉบับนี้มีข่าวดีที่ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ หลายคนด้วยกันที่ได้รับตำแหน่งใหม่( สรุปว่ามีคนให้พึ่งได้เพิ่มมากขึ้น) ก็ขอแจ้งข่าวให้ทราบกันไว้ดังนี้
พ.ท.สุวัฒน์ โตเสวก เป็น ผบ.รพศ.๒ พัน.๒(๐๑-๘๕๑๒๖๕๖) , พ.ท.อดุล จันทร์มา ผบ.รพศ.๕ พัน.๑ (๐๑ - ๓๗๙๑๔๓๔) , พ.ท. สุรศกดิ์ คำปิวทา ผบ.รพศ.๔ พัน.๑ (๐๑ - ๘๐๓๘๘๕๓) , พ.ท. นฤดล สุขมา ผบ.ร.๑๑๑ พัน.๑ (๐๑ - ๘๒๓๓๙๒๓ ) และ รายล่าสุด พ.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผบ.พัน. จู่โจม(๐๑-๔๒๓๔๕๖๓) ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆทุกคนมา ณ โอกาสนี้

ข่าวสารเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาอาจช้าบ้างเร็วบ้างก็แจ้งให้ทราบไว้
พ.ต. กิตติศักดิ์ ถาวร(๐๑-๙๔๒๖๑๐๙) รอง ผบ.ช.พัน.๓ เป็น ทส.เสธ.ทบ.(มาแต่ชื่อตัวอยู่ไหนไม่รู้) (พ.ท.) , พ.ต.สิรภพ ศุภวานิช เป็น หน.กช. (พ.ท.) , พ.ต.ทนงชัย นารินรักษ์ (๐๑-๒๖๐๕๖๕๕)เป็น นายช่างโยธา กรมพัฒนาที่ ๒ (พ.ท.) , พ.ต.สุริยันต์ วิเศษศรี เป็น น.วิเคราะห์โครงการ บชร.๔ (พ.ท.) , พ.ต. ทวี บุญโต เป็น หน.ศอ.สพ.ทบ. (พ.ท.) , พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์ จันทรกูล เป็น หน.พธ.ทบ. (พ.ท.) , พ.ต. โสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา(๐๑-๗๗๔๔๙๔๓) เป็น หน.สปช.ทบ. (พ.ท.) , พ.ต. กุลพัชร จึงประวัติ เป็น ฝอ.๓ ช.๑๑ (พ.ท.) , พ.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (๐๖-๖๗๑๕๗๐๔) เป็น หน.ฝยก.พล.รพศ.๑ (พ.ท.) , พ.ต. ธวัช โชติพนิชเศรษฐ์ เป็น หน.ฝกร. พล.พัฒนา ๔ (พ.ท.) , พ.ต. อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์ เป็น ฝอ.๒ จทบ.ช.พ. (พ.ท.) , พ.ท. กิตติศักดิ์ พุ่มสร้าง (๐๖-๒๘๖๖๓๔๐) เป็น รอง ผบ.ร.๒๕ พัน.๒ , พ.ต. คมกฤช รัตนฉายา (๐๑-๙๕๙๙๐๑๐ )( จ่าแม็ค )เป็น ผบ.หน่วยฝึก จทบ.ปัตตานี , พ.ต. ฉัตรชัย ดวงรัตน์ เป็นรอง ผบ.ม.พัน. ๒๓ สระบุรี , พ.ท. ธนาวิชญ์ กิตติศภคุณ (๐๑-๖๐๔๒๓๑๓) เป็น ฝอ.๓ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ , พ.ท. อัครเดช นิยมเดช(๐๑-๗๓๐๑๓๒๙) เป็น ฝอ.๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. , พ.ต.ชลชัย เกิดแจ่ม (๐๑-๘๑๒๙๔๙๒) เป็น ประจำกอง กกบ.ทภ.๑ (พ.ท.) , พ.ต. ชิษณุพงษ์ ( รุ่งอรุณ ) รอดศิริ (๐๑-๙๓๐๐๙๓๔) เป็น รอง ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ.

ก็มีข่าวจากพี่ ต่อ (นิติ)(๐๑-๘๙๙๔๙๙๙) พล.ร. ๕ ว่าให้ใจเย็น ๆ ช่วงต่อไปจะมีข่าวการเปลี่ยนแปลงทาง ทภ.๔ บ้างแล้วจะส่งข่าวให้ หากต้องการติดต่อประธานรุ่น( พ.ท. กานต์นาท )ให้ กด ๙๑๑๖๐ หรือ ๐๑ - ๔๒๕๒๗๖๔ หากต้องการติดต่อผม(พ.ท.อาวุธ ) ก็ที่ ๕๔๕๑๓ หรือ ๐๑ - ๓๓๓๐๓๘๙ และ ๐๓๒ - ๖๒๑๙๙๖

เพื่อนติ๊ก (นราวิทย์)(๐๑-๘๓๖๑๘๑๘) ฝากขอบคุณ ผ่าน website เพื่อน ๆ ทั้งหลายที่ได้ไปร่วมงานแต่งงานและอวยพร พร้อมทั้งส่งรูปสวย ๆ ในงาน ( โอ้โห เหมือนดาราแต่งเลย ) ผ่านwebsite ให้ดูกัน

เพื่อน ลึก (พ.ท.กิตติ สมสนั่น ) (๐๑-๘๔๒๐๑๖๑)ฝากขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมงานแต่งงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เมื่อ ๒๐ ก.ค.๔๖ ที่ รร.ดุสิตธานี

เพื่อน ซูหมู ( พ.ท.ศิรศักดิ์ อริยานนท์ ) ฝากขอบคุณเพื่อน ๆ มาอีกเช่นเดียวกันในงานฉลองสมรสพระราชทานเมื่อ ๙ ส.ค.๔๖ ที่ รร.แชงกรี ลา วิง

แจ้งข่าวเพื่อทราบ พ.ต.จตุรพล ดวงนิมิตร (ตั้ว) ขณะนี้ป่วยด้วยโรคไวรัสเข้าหัวใจ พักรักษาตัวที่ห้อง ccu ชั้น ๔ อาคารสมเด็จย่า รพ.พระมงกุฎ เพื่อนต้องการกำลังใจหากใครว่างเชิญเข้าเยี่ยมได้

สุดท้ายของแสดงความเสียใจต่อ พ.ท.ชัชวาลย์ พยัฆศาสตร์(บิดาพระราชทางเพลิงศพเมื่อ ๕ ก.ค.๔๖) ,พ.ท.องอาจ อิ่มศิริ และ พ.ท.วิมล คำอิ่ม ที่สูญเสียบิดาไป ทางรุ่นได้ดำเนินการในเรื่องสวัสดิการไปเรียบร้อยแล้ว

ฉบับนี้ส่ง ไปรษณีย์บัตรมาให้เพื่อนที่ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ( แต่ไม่ส่งทุกคนนะมันเปลือง) ลงทุนให้ขนาดนี้แล้ว มีอะไรช่วยส่งข่าวให้ทราบด้วย และขอความร่วมมือมายังเพื่อน ๆ ทุกคนช่วยกันสนับสนุนการจัดโบล์วลิ่ง ถ้าใครว่างประธานรุ่นขอเชิญมาร่วมสนุกกันด้วยนะจ๊ะ จะบอกให้

Joy
อยู่ห่างไกลกันแค่ไหน ก็ขอเสียงตามสายกันบ้าง ยังไงก็อย่าห่างเหิน


พี่จอยท่านส่งไฟล์ไม่มา เลยส่งให้ผมดำเนินการให้ ได้แล้วครับพี่จอย
ถัด


ผู้ส่ง  เว็บมาสเตอร์    email     url     ip  0.0.0.0   ตอบเมื่อ 18 ส.ค.46 เวลา 20:15
 ความคิดเห็นที่  2

So Good

ผู้ส่ง  เด็กนอก(คอก)    email  kom1037@hotmail.com    url     ip  203.107.144.133   ตอบเมื่อ 19 ส.ค.46 เวลา 11:05
 ความคิดเห็นที่  3

ขอบคุณพี่ถัดที่กรุณา เอกสารจะแก้ไขให้หลังกลับจากฝึก หมู่ ตอน หมวดแล้วจะแจกจ่ายไม่เกินสัปดาห์หน้า

ผู้ส่ง  จอย    email     url     ip  203.144.135.18   ตอบเมื่อ 19 ส.ค.46 เวลา 13:00
 ความคิดเห็นที่  4

ท่านผู้พันจอย...สาส์นรุ่นไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ให้ผมก็ได้ จะได้ประหยัดไปอีก 2 บาท เพราะผมอ่านในนี้เอาก็รู้เรื่องแล้ว ขอบคุณที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก ขอให้ได้เข้าเวร รอ. บ่อยๆหนะ...อิอิ

ผู้ส่ง  Ticky    email  ticky@ticky.com    url     ip  169.210.2.216   ตอบเมื่อ 19 ส.ค.46 เวลา 22:08
 ความคิดเห็นที่  5

ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ให้ผมก็ได้..ช่วยประหยัด งานเลี้ยงรุ่น คุยกับประธานฯแล้ว ล่าสุดบอกว่าอาจจะไปจัดแถว พัทยา เอาไคยกันอีกทีหลังจัดโบว์ลิ่ง เสร็จ และทราบรายรับแล้ว!!!

ผู้ส่ง  มน    email     url     ip  203.144.135.18   ตอบเมื่อ 20 ส.ค.46 เวลา 14:55
 ความคิดเห็นที่  6

จอย บายดี นี่วิน ครั้งแรกที่มีโอกาสเข้ามาทักทายเพื่อนๆๆ พอดีมาฝึก พิราบจาบิรู 2003 ที่อาคาร สป. พบเพื่อน พ.ท.เสรี สุคันธมาลัย ศูนย์ฯอวกาศ กห. มิธรรมดานะ ก็เลยเข้ามาทัก
และขอให้กำลังใจเพื่อนในการสละเวลาทำหน้าที่นี้ต่อไป ดีๆๆๆขึ้นๆๆๆ
มีไรส่งข่าวบ้างนะคับ อย่าลืมหนุ่มบ้านนอก
ขอให้มีความสุข
วิน


ผู้ส่ง  kawin yawichai    email  ake357@hotmail.com    url     ip  203.149.6.212   ตอบเมื่อ 27 ส.ค.46 เวลา 13:19
 ความคิดเห็นที่  7

เพื่อนจอยนายเยี่ยมมาก , เพื่อนมนไปพัทยาก็อย่าให้เสียเที่ยวให้จัดแรลลี่ด้วยเลยนะ ถ้าไม่มีทีมงานหรือประสบการบอกช่วยเต็มที่

ผู้ส่ง  สถาพร สุขสมบูรณ์    email  sathapon@mailthai.com    url     ip  202.57.166.135   ตอบเมื่อ 06 ก.ย.46 เวลา 16:06
 ความคิดเห็นที่  8

อยากเอาตำราของ รร.สธ.ทบ. กับพวก fm. ใหม่ๆ ของหลายๆประเทศใส่ไว้ในเว๊ป เผื่อคนอื่นจะได้ประโยชน์บ้าง ถัด มันน่าจะทำได้ ติดต่อกลับมา แล้วกัน

ผู้ส่ง  เป๊ก    email  polakit599@hotmail.com    url     ip  202.59.254.43   ตอบเมื่อ 11 ก.ย.46 เวลา 08:19
 ความคิดเห็นที่  9

ได้เลย พี่เป๊ก ส่งเข้ามาทาง อีเมล์แล้วจะโพสต์ให้ครับ หรือหากต้องการเปิดเป็นคอลัมน์วิชาการทางทหารก็สามารถทำได้ครับ

ผู้ส่ง  เว็บมาสเตอร์    email     url     ip  0.0.0.0   ตอบเมื่อ 11 ก.ย.46 เวลา 16:54
 ความคิดเห็นที่  10

ทภ.4 ปี 47 ตท.26 ใน พล.ร.5 ก็จะเหลือ พ.ท.กิติศักดิ์ฯ รอง ผบ.ร.25 พัน.2 และพี่หมู
(อภินันท์) ผบ.กอง พธ.พล.ร.5 ข่าวการโยกย้าย
1. พี่หนู (อนุรักษ์ฯ) ผบ.กอง สพบ.พล.ร.5 ย้ายไปอยู่อยุธยา อัตรา พ.ท.
2. พี่บอย รอง ผบ.พัน.ขส.24 ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ หลังจากออกพรรษา
3. ตัวผม พี่ต่อ ย้ายไปทำงาน สนง.มทภ.4

ผู้ส่ง  ต่อ (นิติ)    email  -    url  -    ip  203.113.71.166   ตอบเมื่อ 19 ก.ย.46 เวลา 10:10
 ความคิดเห็นที่  11

ขอแก้ไขเรื่องเงินรุ่นหน่อยนะครับ เงินนะมีอยู่ 150,000 บาทถูกต้องแล้ว แต่เงินที่จะดำเนินการเป็น 2 บัญชีนะกลับกัน คือคงบัญชีไว้ 50,000 บาท และบัญชีใช้ได้ 100,000 บาท และในระหว่างนี้ก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลืองานศพของญาติสมาชิกหลายราย และรองจ่ายค่าเตรียมงานโบว์ลิ่งการกุศล ตท.รุ่นที่26อีกจำนวนหนึ่งนะครับก็แจ้งให้ทราบ

ผู้ส่ง  เชน    email  kachain@hunsa.com    url     ip  203.156.26.145   ตอบเมื่อ 19 ก.ย.46 เวลา 19:26
 ความคิดเห็นที่  12

ขอบคุณพี่ต่อและเพื่อนๆชาวนครฯมากที่ดูแลตอนที่ผมแวะไปเยี่ยม เมามาหนึ่งยก

ผู้ส่ง  ประเสริฐ    email     url     ip  203.107.198.109   ตอบเมื่อ 30 ก.ย.46 เวลา 23:39